Mostreig, diagnòstic i recuperació de les masses d’aigua. Correcció de l’eutròfia i de la pol·lució. Directiva marc de l’aigua.

Coneix algunes de les actuacions que hem fet en AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES
fent una ullada a les fitxes de casos destacats

Image

Anàlisi de les aigües residuals a les foses sèptiques i aljubs de les instal·lacions aeroportuàries de la regió est.
-
AENA


Anàlisi de les aigües residuals a les foses sèptiques i aljubs de les instal·lacions aeroportuàries de la regió est.

-

AENA

 • Realització de totes les analítques de qualitat de les aigües residuals.
 • Presa de mostres en les diferents instal·lacions amb foses septiques.
 • Valoració de resultats i compliment dels valors obtinguts.

Anàlisi de les aigües residuals a les foses sèptiques i aljubs de les instal·lacions aeroportuàries de la regió est.

AENA

 • Realització de totes les analítques de qualitat de les aigües residuals.
 • Presa de mostres en les diferents instal·lacions amb foses septiques.
 • Valoració de resultats i compliment dels valors obtinguts.

Image

Aplicació de la directiva marc de l’aigua. Qualitat de les masses d’aigua portuària del Port de Barcelona (Barcelona)
-
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA


Aplicació de la directiva marc de l’aigua. Qualitat de les masses d’aigua portuària del Port de Barcelona (Barcelona)

-

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE)
 • Paràmetres de Qualitat: condicions termohalines, terbolesa, transparència, matèries en suspensió, pH, BO5, COT, oxigen dissolt,  percentatge de saturació, nutrients, N/P, clorofil·la.

Aplicació de la directiva marc de l’aigua. Qualitat de les masses d’aigua portuària del Port de Barcelona (Barcelona)

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE)
 • Paràmetres de Qualitat: condicions termohalines, terbolesa, transparència, matèries en suspensió, pH, BO5, COT, oxigen dissolt,  percentatge de saturació, nutrients, N/P, clorofil·la.

Image

Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès.
-
JAIME FRANQUESA SA


Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès.

-

JAIME FRANQUESA SA

 • Monitorització mitjançant equips de mesura en continu del nivell de l’aigua, temperatura i la conductivitat
 • Xarxa de 10 punts: 3 piezòmetres superficials i 7 profunds
 • Obtenció de dades  amb una freqüència de 10 minuts

Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès.

JAIME FRANQUESA SA

 • Monitorització mitjançant equips de mesura en continu del nivell de l’aigua, temperatura i la conductivitat
 • Xarxa de 10 punts: 3 piezòmetres superficials i 7 profunds
 • Obtenció de dades  amb una freqüència de 10 minuts

Image

Programa d’actuacions ambientals i PGA de les obres de construcció de zones humides de decantació. Programa de qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre.
-
FERROVIAL - AGROMAN


Programa d’actuacions ambientals i PGA de les obres de construcció de zones humides de decantació. Programa de qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre.

-

FERROVIAL - AGROMAN

 • Elaboració del Programa d’Actuacions Ambientals per a la contractació de la primera fase del Programa de Qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre. Alimentació  de les bahies amb l’aigua dolça dels  canals de reg.
 • Elaboració del Pla de Gestió Medioambiental

Programa d’actuacions ambientals i PGA de les obres de construcció de zones humides de decantació. Programa de qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre.

FERROVIAL - AGROMAN

 • Elaboració del Programa d’Actuacions Ambientals per a la contractació de la primera fase del Programa de Qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre. Alimentació  de les bahies amb l’aigua dolça dels  canals de reg.
 • Elaboració del Pla de Gestió Medioambiental

Image

Seguiment de la qualitat ambiental de les aigües subterrànies a l’antiga fàbrica Honeywell de Granollers.
-
VALLES BUSINESS PARK, S.L.U.


Seguiment de la qualitat ambiental de les aigües subterrànies a l’antiga fàbrica Honeywell de Granollers.

-

VALLES BUSINESS PARK, S.L.U.

 • Estudi ploma de contaminació de COVs en el torrent situat al sud.
 • ATA de les obres de neteja del sòl i estudi de la qualitat de les aigües subterrànies de l’interior de la zona descontaminada i del torrent de Can  Ninou
 • Instal·lació barrera permeable reactiva (BPR)

Seguiment de la qualitat ambiental de les aigües subterrànies a l’antiga fàbrica Honeywell de Granollers.

VALLES BUSINESS PARK, S.L.U.

 • Estudi ploma de contaminació de COVs en el torrent situat al sud.
 • ATA de les obres de neteja del sòl i estudi de la qualitat de les aigües subterrànies de l’interior de la zona descontaminada i del torrent de Can  Ninou
 • Instal·lació barrera permeable reactiva (BPR)

Image

Seguiment de les aigües superficials i subterrànies de la zona nord de l’àmbit del Segarra – Garrigues.
-
ASG / INFRAESTRUCTURES


Seguiment de les aigües superficials i subterrànies de la zona nord de l’àmbit del Segarra – Garrigues.

-

ASG / INFRAESTRUCTURES

 • Definició de la xarxa de control i seguiment de la qualitat i quantitat de les aigües superficials i subterrànies.
 • Presa de mostres, analítiques i informe anual de seguiment.
 • Estudis hidrogeològics.
 • Proposar i definir mesures correctores en cas de ser necessari.

Seguiment de les aigües superficials i subterrànies de la zona nord de l’àmbit del Segarra – Garrigues.

ASG / INFRAESTRUCTURES

 • Definició de la xarxa de control i seguiment de la qualitat i quantitat de les aigües superficials i subterrànies.
 • Presa de mostres, analítiques i informe anual de seguiment.
 • Estudis hidrogeològics.
 • Proposar i definir mesures correctores en cas de ser necessari.